പ്രൊഫഷണൽ ഡ്രില്ലിംഗ് ടൂളുകളുടെ നിർമ്മാതാവ്

25 വർഷത്തെ നിർമ്മാണ പരിചയം

കമ്പനി വാർത്ത

  • JCDRILL ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ

    JCDRILL ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ

    ക്വാറികളും മൈനുകളും കൂടുതൽ ഖനന പ്രയോഗം: 1. ഉപരിതല ഖനനം 2. ഭൂഗർഭ സോഫ്റ്റ് റോക്ക് ഖനനം 3. ഭൂഗർഭ ഹാർഡ് റോക്ക് ഖനനം 4. ക്വാറികളിലും ഖനികളിലും ബ്ലാസ്റ്റ്‌ഹോളുകളുടെ ഉത്പാദനം.പ്രധാനമായും നാല് തരം സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ട്...
    കൂടുതൽ വായിക്കുക