പ്രൊഫഷണൽ ഡ്രില്ലിംഗ് ടൂളുകളുടെ നിർമ്മാതാവ്

25 വർഷത്തെ നിർമ്മാണ പരിചയം

Q3/QTT ട്രിപ്പിൾ ട്യൂബ് കോർ ബാരൽ